الکس آذر دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن وزیر بهداشت است گفت: سیاستمداران او نمی تواند تضمین کند که یک coronavirus واکسن مقرون به صرفه خواهد بود به هر کس پس از آن توسعه داده شده است.

بیشتر به شرح زیر…