دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن حمله یک تعداد انگشت شماری از پتانسیل کلی انتخابات دشمنان پس از یک شنبه شب دموکراتیک بحث او به نام “دیوانه” و “هرج و مرج” پایان دادن به نقد او با این درخواست: “فقط به من یک حریف!”

بیشتر به شرح زیر…