دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن در زمان محجبه واکسن در نیویورک کنگره اسکندریه Ocasio-کورتز, محبوب سمت چپ تماس او را “کمی grandstander وجود دارد” بیش از او را تهدید به تاخیر عبور از یک coronavirus کمک های اقتصادی بسته است.

بیشتر به شرح زیر…