تیلور سویفت به صحبت کردن در برابر دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن او پس از تهدید به از بند باز کردن خشونت علیه معترضان در مینیاپولیس.

“پس از stoking آتش سفید برتری و نژادپرستی تمام خود را در انتخابات ریاست جمهوری شما باید عصب به وانمود کردن برتری اخلاقی قبل از تهدید خشونت ؟” خواننده توییتی در روز جمعه.

او سپس با اشاره به ناروا استفاده از عبارت “در هنگام غارت شروع به تیراندازی شروع می شود”.

“ما به رای شما در ماه نوامبر” سویفت اضافه شده در مرجع برای آینده ما انتخابات ریاست جمهوری است.

بیشتر به شرح زیر…