رشد ۲۴۰ درصدی برنامه‌های آموزش و پرورش استثنایی در سال ۹۹

رشد ۲۴۰ درصدی برنامه‌های آموزش و پرورش استثنایی در سال ۹۹

[ad_1] سید جواد حسینی در سیزدهمین نشست ویدئو کنفرانس اعضای شورای برنامه ریزی سازمان و روسای ادارات آموزش و پرورش استثنایی با محوریت ارائه برنامه های سال ۱۳۹۹ گفت:‌ سند تحول بنیادین شامل انواع برنامه های تاسیسی، تعطیلی، تعدیلی، استمراری و تکمیلی است. در سند تحول بنیادین کمتر به برنامه های تاسیسی، نوآورانه و تعطیلی پرداخته شده …

ادامه مطلبرشد ۲۴۰ درصدی برنامه‌های آموزش و پرورش استثنایی در سال ۹۹