رمان صوتی tagged posts

رمان صوتی

“کودکان کار کوچک قربانیان فقر هستند” ، “55٪ کودکان کار و خیابان غیر ایرانی” ، “سرمایه ملی می سوزد به دلیل بی توجهی به کودکان کار” ، “کودکان کار به نمادی از رشد بی عدالتی شهری تبدیل شده اند” و …. این تجربه رمان صوتی برای بسیاری از ما در مواجهه با کودکان کار یا چیزی شبیه خواندن این عناوین است ، یا دیدن کودکی در پشت چراغ قرمز و اصرار بر خرید رابطه جنسی رمان صوتی، که عمیقاً دوگانگی عقل و احساسات را در همه ما ایجاد می کند و منجر به آه کشیدن می شود...

Read More