رمان صوتی

“کودکان کار کوچک قربانیان فقر هستند” ، “55٪ کودکان کار و خیابان غیر ایرانی” ، “سرمایه ملی می سوزد به دلیل بی توجهی به کودکان کار” ، “کودکان کار به نمادی از رشد بی عدالتی شهری تبدیل شده اند” و …. این تجربه رمان صوتی برای بسیاری از ما در مواجهه با کودکان کار یا …

ادامه مطلبرمان صوتی