ترجمه ارزان فارسی به انگلیسی tagged posts

هنر نوشتن برای ترجمه – 10 نکته مفید برای بهبود

بسیاری از افراد مفید بودن آموزشی را که در مدرسه می بینیم زیر سوال می برند. درست است که برخی از اطلاعاتی که در مدرسه می آموزیم در زندگی عملی برای اکثر ما مفید نخواهد بود ، اما این به معنای بی فایده بودن آنها نیست. افرادی که در مدرسه به هر درسی توجه می کنند در بزرگسالی مشکلی نخواهند داشت. اگر اصول کامپیوتر را در مدرسه بیاموزید ، می توانید این دانش را در زندگی عملی خود به کار بگیرید و کار خود را به روش بهتری انجام دهید. به همین ترتیب ، اگر نوشتن را در مدرسه یاد بگیرید ، می توانید از آن به عنوان بزرگسالی به نفع خود استفاده کنید...

Read More