ترجمه آنلاین مقالات انگلیسی tagged posts

مرکز خدمات ترجمه آنلاین

ترجمه مقاله

ویروس کرونا ویروس کرونا ویران کرده است و اقتصاد جهانی را متزلزل کرده و شیوه تجارت شرکت ها را تغییر داده است. سفارشات در خانه منجر به اثرات غیر قابل تصوری شده است که در همه بخش های اقتصادی موج می زند.

مشاغل مورد استفاده از خدمات ترجمه نیز تأثیر Covid-19 را احساس می کنند. با وجود این ، خدمات ترجمه هنوز حیاتی هستند ، به ویژه در همه گیرهای جهانی که نیاز به یک پاسخ هماهنگ بین المللی دارند.

به عنوان مثال ، سازمان بهداشت جهانی (WHO) به طور معمول کنفرانس های مطبوعاتی ...

Read More