جانباز پخش نیکلاس پارسونز درگذشت در سن 96 پس از یک بیماری کوتاه خود عامل گفته است.

پارسونز بهترین و شناخته شده به عنوان میزبان رادیو بی بی سی 4 را فقط در یک دقیقه.

بیشتر به دنبال.