یکt حداقل 35 نفر در حال حاضر اعتقاد به فوت در بدترین مذهبی شورش به آمار دهلی نو در دهه به عنوان یک انتقادی قاضی منتقل شد و دور از پایتخت در میان نصب و سوالات بیش از پاسخ مقامات به خشونت است.

هر دو دولت مرکزی از نارندرا نخست وزیر و شهر را تفویض دولت بودند که انتقاد در روز پنج شنبه بیش از چگونه صدها نفر از اراذل و اوباش شعار ملی هندو شعار قادر به حمله به مسلمان خواص و سایت های مذهبی برای سه روز قبل از وضعیت تحت کنترل در آورد.

مرگ و میر می تواند در عین حال افزایش با 30 از کسانی که تایید کشته گزارش شده توسط یک مرکز گورو Teg بهادر (GTB) بیمارستان. مدیر آن به خبرگزاری فرانسه گفت که کسانی که فوت کرده بود دچار زخم های خود را در روز دوشنبه و سه شنبه و “همه آنها تا به حال گلوله صدمات”.