مایک پنس و همسرش کارن پنس تست خواهد شد برای Covid-19 بعد از یک عضو از کارکنان قراردادی رمان coronavirus معاون رئیس جمهور گفت: در کاخ سفید در نشست خبری روز شنبه بعد از ظهر.

ایستاده در کنار اعضای کلیدی دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن دولت و چند کشور پیشرو کارشناسان بهداشت و معاون رئیس جمهور تایید او قرار بود به آزمایش می شود و پس از گزارش نشان داد یک عضو تیم قرارداد این ویروس پیش از آن در هفته.

آقای پنس گفت: aide نشده بود به کاخ سفید پس از دوشنبه و که نه او و نه رئیس جمهور تا به حال تماس مستقیم با کارکنان.

این اخبار در داستان است. بیشتر به شرح زیر…