ما مهاجر از چین قرارداد ووهان coronavirus در آنچه گفته شد 15 مورد تایید شده در سراسر کشور به عنوان هزاران نفر از تازگی تایید موارد گزارش شده در روزهای اخیر از بیماری مرموز.

بیشتر به شرح زیر…