گرفتن مهریه از طریق دادگاه

گرفتن مهریه چقدر زمان میبره وسیله دریافت مهریه جنس خاصی است که در عقد نکاح بر روی مرد انعقاد می شود و در حالتی‌که زن آن را اقتضا نماید مکلف به پرداخت آن است گرفتن مهریه اوستا و این حق ارتباطی به جدایی و نفقه ندارد . در واقع مهریه کادو ای از سوی مرد …

ادامه مطلب